gerb

Кафедра акушерства та гінекології № 1 була заснована ще в 1841 p. у складі медичного факультету Київського університету Святого Володимира.

Історія розвитку кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету значною мірою відображає основні етапи розвитку вітчизняної медичної науки та органічно пов’язана з загальною історією НМУ імені О.О. Богомольця.

Першим завідувачем кафедри акушерства та гінекології №1 був відомий вчений, засновник власної школи професор І.Л.Крамаренков.

Серед завідуючих кафедри були такі славнозвісні вчені та блискучі аку-шери, реорганізатори акушерсько-гінекологічної допомоги, як О.П. Матвєєв, Г.Є. Рейн, Г.Г. Брюно, Г.Ф. Писемський, О.Ю. Лур’є, М.С. Бак-шеєв, Г.К. Степанківська.

З 1990 р. кафедру акушерства та гінекології очолив член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Б.М.Венцківський.

У 1993 р. кафедра отримала нову клінічну базу в пологовому будинку № 7 (тепер Перинатальний центр м. Києва).
Наукові направлення кафедри постійно розширюються. На сьогодні про-довжують розроблятися такі пріорітетні проблеми як гестози, ведення бага-топлідної вагітністі, передчасні пологи та невиношування вагітності.
В останні роки кафедрою, однією з перших в Україні, стали вивчатися мо-лекулярні механізми патогенезу судинних розладів, мікрогемоциркулярних порушень матково-плацентарного комплексу при затримці розвитку плода та переношуванні вагітності. Вперше на основі цього розроблені та впро-ваджені в практику сучасні методи діагностики та профілактики гестозів.

Розроблено та впроваджено новий метод діагностики постнатальної гіпоксії плаценти. Це дало можливість з’ясувати деякі патогенетичні моменти етапів розвитку мікрогемоциркуляторних порушень в плаценті при розвитку плацентарної недостатності.

Розроблені критерії ранньої доклінічної діагностики та спосіб прогно-зування дискоординованої родової діяльності на основі застосування елек-трогістерографії. Запропонований в практику метод корекції дискоордино-ваної пологової діяльності на початку першого періоду пологів.

Розроблено і впроваджено систему комп’ютерного аналізу кардіотоко-грам під час вагітності та в пологах.
Удосконалено методики лапароскопічних хірургічних втручань при фіброміомах матки, пухлинах яєчників, позаматковій вагітності та безплідді.

Удосконалено лапароскопічні операції на додатках матки при гнійно-запальних процесах органів малого тазу. Визначені переваги лапаро-скопічних операцій при гострих та хронічних рецидивуючих запальних процесах внутрішніх статевих органів перед лапаротомним доступом для відновлення і збереження репродуктивної функції у молодих пацієнток, які ще не народжували.

Вперше розроблено і впроваджено тести для прогнозування розвитку синдрому дихальних розладiв у недоношених новонароджених кристало-графiчним методом.

Розроблено і впроваджено новий метод лiкування атипічної конділоми шийки матки. Розроблено і впроваджено спосіб прогнозування утворення кіст єдиного яєчнику у жінок репродуктивного віку.

Однією з важливих проблем, що досліджуються кафедрою в останні роки, стало вивчення патогенетичних механізмів, відповідальних за розвиток пе-редчасних пологів.

Співробітники кафедри розробили алгоритм лікувально-діагностичних заходів по веденню багатоплідної вагітності, зокрема внаслідок допоміжних репродуктивних технологій.

За вищезазначеними проблемами опубліковано більше 500 наукових робіт, захищено кандидатські та докторскі дисертацій.

Результати наукових досліджень широко відображені у видавничій та ви-нахідницькій діяльності кафедри, висвітлені в доповідях на з’їздах, пленумах і конференціях та в більшості реалізовані на практиці, в тому числі в роботі Перинатального центру. За останні 5 років видано 4 підручники: “Акушер-ство” (Б.М. Венцківський, Г.К.Степанківська, М.Є. Яроцький, 2012) “Гінеко-логія” (Б.М. Венцківський, Г.К.Степанківська, В.П. Лакатош, 2012), «Obstet-rics”, “Gynecology” (І.Б.Венцківська, Г.Д. Гордєєва та ін., 2010), 7 моно-графій, 2 навчальних посібники та “Довідник з акушерства та гінекології”. Крім того, видано 11 методичних рекомендацій і 6 інформаційних листів, опубліковано 100 наукових статей в журналах та понад 200 робіт у збірни-ках.

Сьогодні на кафедрі акушерства-гінекології № 1 працює згуртований ко-лектив, який однаковою мірою вдосконалює свою майстерність як в про-фесіональній галузі акушерства та гінекології, так з відповідальністю ста-виться до навчальної роботи та виконання наукових досліджень.

На базі кафедри в Перинатальному центрі працюють 3 професора, 7 до-центів та 5 асистентів. Із них 3 доктора медичних наук та 12 кандидати медичних наук.

Співробітники кафедри працюють як на додипломному рівні навчання зі студентами 4-6 курсів медичного факультету, факультету підготовки зброй-них сил України, медико-психологічного факультету, англомовними інозем-ними студентами. Основною метою є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і нау-кового простору на засадах Болонської декларації.

Співробітники кафедри працюють також і на післядипломному рівні з ін-тернами, клінічними ординаторами, аспірантами. Професорсько-викладацький склад кафедри приймає акутивну участь у тренінгах та прак-тичних заняттях з лікарями Перинатального центру з метою удосконалення акушерсько-гінекологічної допомоги та впровадження новітніх методик. Новітні медичні електронні фантоми, які застосовуються у тренінгах на ка-федрі акушерства та гінекології з 2015р., дають можливість моделювати різні акушерські ситуації: фізіологічні пологи, пологи в тазовому передле-жанні, кесарський розтин, накладання вакуум-екстрактора та акушерських щипців, зашивання розривів промежини, допомога при акушерських крово-течах.

Кафедра надає велику науково-практичну допомогу роботі Перинаталь-ного центру. 88% співробітників кафедри є лікарями вищої категорії, 22% – першої категорії. Співробітники кафедри приймають активну участь в ліку-вально-діагностичній роботі. Систематично проводять клінічні огляди пацієнтів, в тому числі амбулаторно консультують пацієнтів з групи високо-го ризику з ускладненим перебігом вагітності, що направлені на консульта-цію з клініко-діагностичних центрів. Приймають також активну участь в оперативному лікуванні пацієнтів. Мають цілодобі чергування. 88% співробітників кафедри є відповідальними черговими та черговими на дому.

Співробітники кафедри
 завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент академії медичних наук України.

Венцковский Борис Михайлович.
завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент академії медичних наук України.

Вітовського

Вітовського Ярослав Мирославович
Кандидат медичних наук, доцент

Костенко

Костенко Ольга Юріївна
Кандидат медичних наук, доцент

Слободяник

Слободяник Олег Янович
Кандидат медичних наук, асистент

 Лакатош Володимир Павлович Доктор медичних наук, професор, керівник клінічної бази.

Лакатош Влодимир Павлович
Доктор медичних наук, професор, керівник клінічної бази.

Гужевська

Гужевська Ірина Віталіївна
Кандидат медичних наук, доцент

Ткалич

Ткалич Василь Олексійович
Кандидат медичних наук, доцент

Бондаренко

Бондаренко Наталія Петрівна
Кандидат медичних наук, асистент

Венцковська

Венцковська Ірина Борисівна
Доктор медичних наук, професор

Жабіцкая

Жабіцкая Леся Анатоліївна
Кандидат медичних наук, асистент

Леуш

Леуш Сергій Станіславович
Кандидат медичних наук, асистент

Загородня

Загородня Олександра Сергіївна
Кандидат медичних наук, асистент